Skip to content

Αρχική

Tο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο, επιδιώκοντας  να εντάξει ομαλά  τους   μαθητές  στην φιλοσοφία του  Νέου Σχολείου, Νέου Λυκείου, (μετά τη θεσμοθέτηση του από το Υπουργείο Παιδείας, το Σεπτέμβρη του 2011), εισήγαγε την καινοτομία των ερευνητικών εργασιών  ως μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος του  μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Σας ενημερώσουμε λοιπόν  για την ένταξη αυτής της καινοτομίας στους κόλπους του σχολείου και  σας παρουσιάσουμε τη σημασία της, το σχεδιασμό της  και το χρονοδιάγραμμα της.

Το Νέο Σχολείο  αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς «διανοούμενους», «επιστήμονες» και «ερευνητές». Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο  υιοθετώντας και ενθαρρύνοντας την  παραπάνω άποψη  αποφάσισε να επιλέξει ένα θέμα το οποίο θα συνδύαζε την  διανόηση, την επιστήμη και την έρευνα  μέσα από μια διεπιστημονική φύση και προσωπικότητα.  Έτσι επιλέχτηκε,  ως  θέμα έρευνας  και μελέτης, η  πολύπλευρη  και ΄πολυθεματική΄ προσωπικότητα του  Λεονάρντο ντα  Βίτσι .

Κατόπιν  της  επιλογής του θέματος οι  μαθητές της  Α΄ Λυκείου  χωρίστηκαν σε  2 ομάδες ( ομάδα Α και ομάδα  Β   και η καθεμία  ομάδα σε  τέσσερις υποομάδες  – η  επιλογή  της σύνθεσης των  ομάδων και  υποομάδων  έγινε από τους ίδιους τους μαθητές).

Το σχολείο  με όλη αυτή  τη διαδικασία   η οποία    βρίσκεται  σε εξέλιξη  επιδιώκει  και στοχεύει   οι μαθητές : 

  • Να αυτενεργήσουν και να δώσουν δημιουργικές διεξόδους στα ενδιαφέροντα και τις  δεξιότητές τους, να συναντήσουν και να συνεργαστούν με τον «άλλο» -συμμαθητή, συμμαθήτρια- και να αναπτύξουν σχέση με αυτόν, μέσα στο ίδιο το πεδίο του ΄διδάσκω –  μαθαίνω΄.
  • Να καταλάβουν πως  η μάθηση είναι  ένα ενδιαφέρον ταξίδι έρευνας και ανακάλυψης, η κατάκτηση της γνώσης  δεν είναι  αγγαρεία και προσλαμβάνεται από την αποστήθιση, αλλά  είναι  μια αποκαλυπτική δραστηριότητα, όπου ο καθένας  μαθητής ψάχνει απαντήσεις σε φυσικά ερωτήματα και απορίες, και  έχει κάτι να καταθέσει και να ανταλλάξει με τους άλλους με βάση την  Ομαδοσυνεργατική  μέθοδο.
  •  Να έχουν επίγνωση πώς είναι οργανωμένοι φυσικός  και κοινωνικός κόσμος, πώς αλλάζουν, πώς αλληλοσυσχετίζονται, πώς επικοινωνούν  οι  κόσμοι των επιστημών  και, πώς αναπαριστούμε και  κυρίως πώς εκφράζουμε σωστά, προφορικά  και γραπτά, τη γνώση μας για αυτούς.
  • Να αναπτύξουν  τον  στοχασμό, την κριτική ικανότητά τους  ώστε  να είναι σε θέση να επιλέγουν σωστά την πληροφορία μέσα από την πληθώρα των πληροφοριών και  γνώσεων.
  • Και τέλος  να βαθύνουν  και να διαπλατύνουν  τις  γνώσεις τους  και να προετοιμαστούν  για τις πανελλαδικές  εξετάσεις  σύμφωνα με το Νέο Σύστημα .

Ήδη  βρισκόμαστε  στην ολοκλήρωση της  πρώτης  φάσης  της  έρευνας  που είναι  η  συλλογή  στοιχείων  για την  βιογραφία του  Λεονάρντο ντα  Βίτσι.  Ακολουθούν,  σύμφωνα  με  το σχεδιασμό   του προγράμματος   μας, η Β φάση, ο  σχεδιασμός αφίσας και η  ενημέρωση του  διαδικτύου  για τη  δράση των  μαθητών (προβλεπόμενη   ημερομηνία  ολοκλήρωσης:   5 Νοέμβρη).  Ακολουθεί  η  Γ  φάση  : κατασκευές  εφευρέσεις του  Λεονάρντο    ντα  Βίτσι   (προβλεπόμενη   ημερομηνία   ολοκλήρωσης : 2  Δεκέμβρη). Κατόπιν η  Δ  φάση  προβλέπει  τη  συγκέντρωση  όλων των στοιχείων,  το  σχεδιασμό   power point, βίντεο ( εξοικείωση  με  τις  νέες  τεχνολογίες ),  τη  συγγραφή της τελικής  εργασίας  σε  εκτυπωμένο  corpus   (εξάσκηση  στη γλώσσα  με τη   συγγραφή  κειμένων ),  το  σχεδιασμό  προβολής και παρουσίασης  σε  συμμαθητές του σχολείου και σε  γονείς   ( ενθάρρυνση για  την   αυτό-παρουσίαση, αυτό-προβολή σε  κοινό  και εξάσκηση του  προφορικού  λόγου )-  ( προβλεπόμενη   ημερομηνία ολοκλήρωσης : τέλη Ιανουαρίου )   

Ανάμεσα στις φάσεις προβλέπεται ολομέλεια δηλαδή παρουσίαση από τις υποομάδες των όσων έμαθαν και  ερεύνησαν  στο σύνολο των συμμαθητών  της τάξης τους .

Μετά το τέλος  του  Α  τετραμήνου   και αφού έχει μελετηθεί η πτυχή της  προσωπικότητας του ντα  Βίτσι ως  επιστήμων και  εφευρέτης ,ακολουθεί  το  Β τετράμηνο  στο  οποίο  θα  δοθεί έμφαση στη  διάσταση των καλλιτεχνικών και  εικαστικών   δημιουργημάτων,  ακολουθώντας την πορεία του  ζωγράφου-  καλλιτέχνη και ΄αναζητώντας΄ τα έργα  του στα μουσεία του κόσμου  ( πάλι   με  ανάλογο  χρονοδιάγραμμα  ).

 Το σχολείο  επέλεξε  τον  καθορισμός εξαρχής των  στόχων και των  δραστηριοτήτων των μαθητών, αφενός  για να μη χαθούν  οι  μαθητές  μέσα  στο πέλαγος των πληροφοριών και  αφετέρου για  να  επιβλέπει  το χρονοδιάγραμμα  και  με κατευθυνόμενο σχεδιασμό να επιβλέπει την πορεία των μαθητών. Ο κατευθυνόμενος σχεδιασμός κρίθηκε απαραίτητος  καθώς το πρόγραμμα της  ερευνητικής εργασίας   εφαρμόζεται  για πρώτη φορά,  ως  εκπαιδευτική   πρακτική  στα ελληνικά σχολεία.

 Η  αξιολόγηση   των μαθητών  γίνεται σε  κάθε  ώρα από τις  τρείς  ώρες του  προγράμματος με  βάση τον έλεγχο του προσωπικού τους ημερολογίου,  στο οποίο καταγράφουν τις  δράσεις τους και τα συναισθήματα τους και με  βάση το  φάκελο της κάθε υποομάδας.

 Το σχολείο ελέγχει και αξιολογεί με  βάση τις  εξής  παραμέτρους:

  • γνώση και κατανόηση του θέματος και ερευνητική πραγμάτευσή
  • συμμετοχή των παιδιών στη λειτουργία των ομάδων
  • ερμηνεία, επεξεργασία, παρουσίαση  των εργασιών
  • ανάληψη πρωτοβουλιών που θα εξελίσσουν την ερευνητική εργασία.
  •  συμμετοχή  στις ολομέλειες με σκέψεις, ιδέες και  προβληματισμούς

Ήδη  παραλάβαμε  από  την κάθε  υποομάδα το φάκελο της  Α  φάσης σε έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή που αφορά  στη  βιογραφία του  ντα  Βίντσι –  η  καλύτερη,   μορφοσυντακτικά , εκφραστικά  και οπτικά  (καθώς τα κείμενα  είναι  πολυτροπικά  δηλαδή έχουν λόγο και εικόνα )  εργασία,  θα  επιλεγεί για την  ένταξη  της  στην τελικό εκτυπωμένο  corpus

H  βαθμολογία  σε αυτό το τετράμηνο θα  είναι ομαδική   ένας  βαθμός σε  κάθε  υποομάδα  και  στο  B  τετράμηνο  ατομική (oπότε  και θα ¨ δικαιωθούν ¨  βαθμολογικά  όλοι   οι  μαθητές ανάλογα με την  ατομική τους  συμβολή).

 Πέρα  από τα παραπάνω,  το σχολείο  επιθυμώντας  ο μαθητής  να  κατανοήσει  πως η επιστήμη και η γνώση  δεν έχει στεγανά  και όρια  ( άλλωστε αυτό διδάσκει και   η   επαφή   με τον  ευφυή  πανεπιστήμονα  Νταβίντσι  και επιθυμώντας να εγκαινιάσει  ένα δημιουργικό διάλογο με σας, τους γονείς, σας προσκαλεί να παρουσιάσετε στους μαθητές, στα παιδιά μας,    διασυνδέσεις της επιστήμης ή των   προσωπικών  ενδιαφέροντων  σας με την  προσωπικότητα  του   ντα Βίντσι   ( πχ . ανατομία,  αρχιτεκτονικά σχέδια, φυτολογία  σε  ειδικότητες  ιατρών ,   αρχιτεκτόνων,γεωπόνων αντίστοιχα,  κ.α.).

 Η παρουσίαση θα γίνει στο χώρο του σχολείου και σε  ώρα και μέρα κατόπιν συνεννοήσεως  με τη διεύθυνση  και με τη συντονίστρια του προγράμματος και θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε  σε μια συμμετοχική, δημιουργική αλληλεπίδραση , συζήτηση και κυρίως  επικοινωνία με τα παιδιά! 

 Στο σχολείο  ελπιστούμε  να εφαρμόσουμε  μια νέα  πτυχή στη σχολική ζωή, να ανοίξουμε τα παράθυρα της σκέψης των παιδιών – μαθητών μας  σε νέα μονοπάτια, με πλήρη συνείδηση, ότι η Παιδεία είναι ένα βαθειά ανθρώπινο και μεγάλο γεγονός.

Η συντονίστρια  του  προγράμματος   Άννα Σαϊνατούδη

Υπεύθυνοι καθηγητές:  Θεολόγου  Απόστολος,  Μπότσιος Δημήτρης,  Μπαμπαϊτης  Δημήτρης.

Γενικός  επόπτης  ερευνητικής εργασίας: Δημήτρης   Κεφαλάς   (Λυκειάρχης) 

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s